За Клиента - Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ

Настоящото споразумение съдържа пълните Общи условия, които се отнасят до Вас, когато използвате fishmania75.com Вие се съгласявате да се обвържете с неговите изисквания за ползване. Настоящото споразумение описва и обхваща цялото споразумение между нас и Вас, и замества всички предишни или едновременни споразумения, декларации, гаранции и разбирания по отношение на сайта и неговото съдържание, предвидени от или чрез fishmania75.com, както и предмета на това споразумение.

I. ПРЕДМЕТ

Чл. 1. Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между „А и С- 85“ ЕООД, гр. Смолян, ул. “Перелик ” № 9Д, представлявано от Стефан Анастасов Пеевски, наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, и клиентите, наричани по-долу ПОЛЗВАТЕЛИ, на електронния сайт fishmania75.com, наричан по-долу „ЕЛЕКТРОНЕН УЕБ САЙТ”.

ІІ. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

Чл. 2. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

1. Наименование на Доставчика: „А и С- 85“ ЕООД
2. Седалище и адрес на управление: гр. Смолян, ул. “Перелик” № 9Д
3. Адрес за упражняване на дейността: гр. Смолян, ул. “Перелик” № 9Д
4. Данни за кореспонденция: гр. Смолян, ул. “Перелик ” № 9Д, имейл: st_peevski@abv.bg, тел: 0888 991 881

III. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЕЛЕКТРОНЕН УЕБ САЙТ

Чл. 3. ЕЛЕКТРОНЕН УЕБ САЙТ e електронен уеб сайт, достъпен на адрес в Интернет fishmania75.com, чрез който Ползвателите имат възможност да изпращат запитвания за наличност на предлаганите от ЕЛЕКТРОНЕН УЕБ САЙТ стоки, включително следното:

 1. Да извършат регистрация и създаване на профил за преглеждане на ЕЛЕКТРОНЕН УЕБ САЙТ и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация;
 2. Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с ЕЛЕКТРОНЕН УЕБ САЙТ чрез интерфейса на страницата на ЕЛЕКТРОНЕН УЕБ САЙТ, достъпна в Интернет;
 3. Да получават информация за нови стоки предлагани от ЕЛЕКТРОНЕН УЕБ САЙТ;
 4. Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;
 5. Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона предимно чрез интерфейса на страницата на ЕЛЕКТРОНЕН УЕБ САЙТ в Интернет;

Чл. 6. (1) Ползвателят и Доставчикът се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договор за покупко-продажба не се извършват през ЕЛЕКТРОНЕН УЕБ САЙТ и са предмет на друг разговор, който може да се извършва електронно или чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.
(2) Предполага се, че електронните изявления, извършени от Ползвателите на сайта, са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от Ползвателя при извършване на регистрация, ако Ползвателят е въвел съответното име и парола за достъп.

IV. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОНЕН УЕБ САЙТ

Чл. 7. (1) За да използва ЕЛЕКТРОНЕН УЕБ САЙТ за изпращане на запитвания за наличност на стоки, Ползвателят следва да въведе избрани от него име и парола за отдалечен достъп.
(2) Името и паролата за отдалечен достъп се определят от Ползвателя, чрез регистрация по електронен път в сайта на Доставчика.
(3) С попълване на данните си и натискане на бутона “Регистрация”, Ползвателят декларира, че е запознат с тези общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.
(4) Доставчикът одобрява извършената от Ползвателя регистрация, чрез изпращане на писмо на посочен от Ползвателя електронен адрес или чрез телефонно обаждане на посочения от Ползвателя телефонен номер, след което между Ползвателя и Доставчика възникват договорни отношения.
(5) При извършване на регистрацията Ползвателят се задължава да предостави верни и актуални данни. Ползвателят своевременно актуализира данните, посочени в регистрацията си, в случай на промяна.
(6) В случай че за регистрация на Ползвателя се използва профил в уеб социални мрежи или други мрежи, страна по договора е лицето, което е титуляр на използвания за регистрацията профил в съответната социална или друга мрежа. В този случай Доставчикът има право на достъп до данните, необходими за идентифициране на Ползвателя в съответната социална или друга мрежа.
(7) При регистрация Ползвателят на сайта гарантира, че не пренася “червеи” или вируси, или какъвто и да било код с деструктивна натура.

Чл. 8. (1) Електронният адрес, предоставен при първоначалната регистрация на Ползвателя, както и всеки следващ електронен адрес, използван за обмен на изявления между Ползвателя и Доставчика, е „Основен електронен адрес“ по смисъла на тези общи условия. Ползвателят има право да променя своя Основен контактен електронен адрес.
(2) При постъпване на заявка за промяна на Основния контактен електронен адрес, Доставчикът изпраща искане за потвърждение на промяната. Искането за потвърждение се изпраща от Доставчика на посочения от Ползвателя нов Основен контактен електронен адрес.
(3) Промяната на Основния контактен електронен адрес се извършва след потвърждение от Ползвателя, изразено чрез препратка, съдържаща се в искането за потвърждение, изпратено от Доставчика на посочения от Ползвателя нов Основен контактен електронен адрес. 5
(4) Доставчикът информира Ползвателя за извършената промяна, чрез електронно писмо, изпратено на посочения от Ползвателя Основен контактен електронен адрес преди извършването на промяната му по ал. 2.
(5) Доставчикът не носи отговорност пред Ползвателя за неправомерна промяна на Основния контактен електронен адрес.
(6) Доставчикът може да изисква от Ползвателя използването на Основния контактен електронен адрес в специфични случаи.

Чл. 9. На Ползвателя се забранява да:
(1) публикува невярна, неточна, подвеждаща, или с клеветническо съдържание информация
(2) предприема всякакви действия, които могат да повредят системата за рейтинг
(3) публикува спам коментари в секцията коментар на продуктите.

V. ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА ЗАПИТВАНЕ

Чл. 10. (1) Ползвателите използват предимно интерфейса на страницата на Доставчика, за да изпратят запитване за предлаганите от Доставчика стоки в ЕЛЕКТРОНЕН УЕБ САЙТ.
(2) Запитването се изпраща на български език.
(3) Запитването между Доставчика и Ползвателя представлява настоящите общи условия, достъпни на адрес fishmania75.com/общи-условия .
(4) Доставчикът включва в интерфейса на Интернет страницата си, технически средства за установяване и поправяне на грешки при въвеждането на информация, преди да бъде направено запитването.
(5) Запитването се счита за изпратено от момента на заявяването му от Ползвателя чрез интерфейса на Доставчика.
(7) Изявлението за получаване се смятат за получени, когато техните адресати имат възможност за достъп до тях.
(8) Запитването за наличност няма смисъла на договор за покупко-продажба и не следва да се разглежда като такъв.

Чл. 11. Ползвателите изпращат запитване на Доставчика по следната процедура:
(1) Извършване на регистрация в ЕЛЕКТРОНЕН УЕБ САЙТ и предоставяне на необходимите данни, ако Ползвателят няма до този момент регистрация в ЕЛЕКТРОНЕН УЕБ САЙТ;
(2) Влизане в системата за извършване на запитвания на ЕЛЕКТРОНЕН УЕБ САЙТ чрез идентифициране с име и парола;
(3) Избиране на една или повече от предлаганите стоки на ЕЛЕКТРОНЕН УЕБ САЙТ и добавянето им към списък със стоки за запитване;
(4) Предоставяне на телефон за връзка от Ползвателя
(5) Потвърждение на запитването;

VI. ОСОБЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА. ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Чл. 12. Правилата на настоящия раздел VI от тези общи условия се прилагат спрямо Ползватели, за които според данните, посочени за изпращане на запитване или при регистрацията в ЕЛЕКТРОНЕН УЕБ САЙТ, може да се направи извод, че са потребители на ЕЛЕКТРОНЕН УЕБ САЙТ.

Чл. 13. (1) Основните характеристики на стоките, предлагани от Доставчика са определени в профила на всяка стока на сайта на ЕЛЕКТРОНЕН УЕБ САЙТ.
(2) Цената на стоките с включени всички данъци се определя от Доставчика в профила на всяка стока в сайта на ЕЛЕКТРОНЕН УЕБ САЙТ. – В профила на всяка една от стоките в сайта на Доставчика на ЕЛЕКТРОНЕН УЕБ САЙТ; – При избиране на стоките за добавяне към списък за запитване;
(3) Информацията, предоставяна на Ползвателите по този член е актуална към момента на визуализацията й на сайта на Доставчика на ЕЛЕКТРОНЕН УЕБ САЙТ преди изпращане на запитването.
(4) Доставчикът посочва преди сключването на договора общата стойност на поръчката за всички съдържащи се в нея стоки.

VII. ДРУГИ УСЛОВИЯ

VIII. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл. 20. (1) Доставчикът предприема мерки за защита на личните данни на Ползвателя съгласно Закона за защита на личните данни.
(2) От съображения за сигурност на личните данни на Ползвателите, Доставчикът ще изпрати данните само на e-mail адрес, който е бил посочен от Ползвателите в момента на регистрацията.
(3) Доставчикът приема и обявява на сайта си Политика за защита на личните данни, достъпна на адрес fishmania75.com/декларация-за-обработване-на-лични-данни

Чл. 21. (1) Във всеки момент, Доставчикът има право да изисква от Ползвателя да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни.
(2) В случай, че по някаква причина Ползвателят е забравил или изгубил своите име и парола, Доставчикът има право да приложи обявената “Процедура за изгубени или забравени имена и пароли”

IX. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 22. (1) Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от Доставчика, за което последният ще уведоми по подходящ начин всички Ползватели на ЕЛЕКТРОНЕН УЕБ САЙТ, които имат регистрация.

Чл. 23. Доставчикът публикува тези общи условия на адрес fishmania75.com/общи-условия заедно с всички допълнения и изменения в тях.

X. ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 24. Настоящите общи условия и договора на Ползвателя с Доставчика се прекратяват в следните случаи:

 • при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;
 • по взаимно съгласие на страните в писмен вид;
 • едностранно, с предизвестие от всяка от страните в случай на неизпълнение на задълженията на другата страна;
 • при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;
 • при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи;
 • в случай на заличаване на регистрацията на Ползвателя в сайта на ЕЛЕКТРОНЕН УЕБ САЙТ.
 • в случай на упражняване на право на отказ съгласно чл. 55, ал. 1 от Закона за защита на потребителите.

XI. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Чл. 25. Ползвателя приема, че всички права, наименования и съдържанието на сайта (включително снимки) предоставени чрез този уеб сайт са собственост на fishmania75.com и са защитени от Закона за авторското право и сродните му права.
(1) Ползвателя се съгласява, че няма право да променя, адаптира, превежда, изготвя производни копия, декомпилира, конструира обратно, разглобява или по друг начин се опитва да получи изходния код на някоя от нашите услуги, софтуер, или документи, както и да създава или да се опитва да създава заместител на услуги и продукти чрез използването на достъпа до сайта или фирмена информация свързана с тях.

XII. Връзки

Чл. 26. Доставчика не е прегледал всички сайтове, свързани с неговата Интернет страница и не носи отговорност за съдържанието на такъв свързан сайт. Използването на такива, свързани уеб сайтове е на собствен риск на потребителя.

XIII. Промени и печатни грешки

Чл. 27. Материалите, включени в уеб сайта на Доставчика може да включват технически, печатни или фотографски грешки. Доставчика не гарантира, че всички от материалите на своя уеб сайт, са точни, пълни, или обновени. Доставчика може да прави промени в материалите, съдържащи се в своя уеб сайт по всяко време без предупреждение. Доставчика не поема никакъв ангажимент да актуализира материалите.

XIV. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 28. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целия договор.

Чл. 29. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.

Чл. 30. Всички спорове между страните по този договор ще бъдат разрешавани от компетентния съд или Комисията за защита на потребителите.

Чл. 31. Настоящите общи условия влизат в сила за всички Ползватели на 01.02.2023г.